Woensdag , Augustus 21 2019
Home / Afrikaanse flieks en Teater / Waarna jy kan uitsien in BINNELANDERS in November!

Waarna jy kan uitsien in BINNELANDERS in November!

Donderdag, 1 November (Episode 104/3120)

Nina veroorsaak dat Jax hospitaal toe trek, en Mercia deel haar groot nuus met Naomi. Die groter publiek word in gevaar gestel deur Jonas en Esra, terwyl Piet sy bevindings met At deel. Lika probeer ‘n omgekrapte Tertius kalmeer, en Conrad vir Annelize mooi laat verstaan wat op die spel is. Steve tree in die bresse vir Elana by Jax oor ‘n verslag.

Nina causes Jax to move to the hospital, and Mercia shares her big news with Naomi. The public at large is put in danger by Jonas and Esra, while Piet shares information with At. Lika tries to calm an upset Tertius, and Conrad explains to Annelize exactly what is at stake. Steve tries to defend Elana to Jax.                

Vrydag, 2 November (Episode 105/3121)

At besef wat Jonas in sy besit het, en Conrad steun sy kandidaat vir die pos. At probeer Elana oortuig om nie die NICD te betrek nie, terwyl Lika met Tertius wil praat oor kinders. Mercia vra Naomi se raad, en Annelize stel ‘n ultimatum aan Conrad voor – en dan moet Elana slegte nuus oordra.

At realises what Jonas has in his possession, and Conrad endorses his candidate for the job. At tries to convince Elana not to involve the NICD, while Lika wants to talk to Tertius about children. Mercia asks Naomi for advice, and Annelize gives Conrad an ultimatum – and then Elana needs to convey bad news.                           

Maandag, 5 November (Episode 106/3122)

Naomi vra Okkie om haar geheim te bewaar, terwyl Conrad vrae het oor Mercia se CV. Daar word druk op Jonas uitgeoefen oor die wapen, en dit wil voorkom of At nie aan Tertius se versoek kan voldoen nie. Chanel het raad vir Lika, terwyl ‘n grappie eintlik ‘n voorbode is. ‘n Nuwe pasiënt veroorsaak meer vrae as antwoorde, en Piet kry ‘n nuwe opdrag. Tertius se gemoedstoestand laat die woorde uit Lika se mond vloei.

Naomi asks Okkie to keep her secret, while Conrad has questions about Mercia’s CV. Jonas is put under pressure about the weapon, and it looks like At can’t comply with Tertius’s request. Chanel has advice for Lika, while a joke turns into a bad omen. A new patient causes more questions than answers, and Piet gets a new assignment. Tertius’s mood causes words to flow freely from Lika’s mouth.                                         

Dinsdag, 6 November (Episode 107/3123)

Chanel se bewerings maak Naomi verward, en At vertel Conrad van sy plan. Jonas en Esra berei voor om die volgende stap in hul plan uit te voer, terwyl At ‘n vriendelike waarskuwing aan Jonas rig. ‘n Paar oproepe kan gemoedsrus verskaf, en Steve konfronteer Elana oor haar gedrag. ‘n Truitjie gaan nog groot moeilikheid veroorsaak.

Chanel’s allegations confuses Naomi, and At tells Conrad about the plan. Jonas and Esra are preparing to take the next step in their plan, while At gives Jonas a friendly warning. A few phone calls could bring peace, and Steve confronts Elana about her behaviour. A pullover has the potential to cause a lot of trouble in the future.                             

Woensdag, 7 November (Episode 108/3124)

Elana se aksies het nagevolge, en Louis deel skokkende nuus met Naomi. Elana kan nie glo waarby sy betrokke geraak het nie, en Lika verduidelik haar besluit oor Tertius. Mercia se antwoorde is nie so gerusstellend nie, terwyl Chanel nie daarvan hou om in die isolasiesaal te werk nie. Elana is spyt oor haar persoonlike vraag, en Jonas maak seker dat At vir ‘n goeie rede fyn dopgehou word.

Elana’s actions have consequences, and Louis shares shocking news with Naomi. Elana can’t believe what she has gotten involved with, and Lika explains her decision about Tertius. Mercia’s answers aren’t so comforting, while Chanel doesn’t like work in the isolation ward. Elana regrets her personal question, and Jonas makes sure that At is being carefully watched – for good reason.                                             

Donderdag, 8 November (Episode 109/3125)

Louis deel sy dilemma met Okkie en Ilse, terwyl Elana persoonlike gesprekke met Steve vermy. Conrad besef waarheen At oppad is, en Annelize en Conrad se probleme staak nie by die nuwe toesigbeampte nie. Steve wil vir Chanel help, terwyl At nie met ope arms verwelkom word nie. Mercia se bekentenis skud Louis se fondamente, en ‘n gesellige aand word onderbreek deur ‘n hoesie…

Louis shares his dilemma with Okkie and Ilse, while Elana avoids personal conversations with Steve. Conrad realises where At is going, and Annelize and Conrad’s problems don’t stop with a new surveillance officer. Steve wants to help Chanel, while At isn’t get a warm welcome. Mercia’s confession shocks Louis to the core, and a pleasant evening is interrupted by a cough…                                                                                   

Vrydag, 9 November (Episode 110/3126)

Louis se gemoedstoestand word nie verbeter deur nog ‘n ontboeseming nie. At se opdrag aan Tertius onstel Elana, en Chanel probeer die regte ding doen. At sit met meer as een krisis op hande, en Letitia is nie beïndruk met die nuwe plan nie. Nina en Mercia se toekomste hang in die weegskaal.

Louis’s mood is not bettered by another confession. At’s assignment to Tertius upsets Elana, and Chanel tries to do the right thing. At has more than one crisis on hand, and Letitia is not impressed with the new plan. Nina and Mercia’s futures hang in the balance.            

    

Maandag, 12 November (Episode 111/3127)

Die patogeen word in die geheim bespreek, terwyl Mercia ‘n baie oop en eerlike gesprek met Louis het. Elana se reaksie op Steve se bekommernis is ooglopend, en At weier om verder oor vergifnis te tob. Quinton en Jax het geen idee hoe om hul vriende te help nie, terwyl Steve doodseker maak almal weet die doel heilig nie altyd die middele nie.

The pathogen is discussed in secret, while Mercia has a very open and honest conversation with Louis. Elana’s reaction on Steve’s worry can clearly be noticed, and At refuses to think any further about forgiveness. Quinton and Jax has no idea how to help their friends, while Steve wants to make very sure that everyone knows what they are letting themselves in for.                                                   

                              

Dinsdag, 13 November (Episode 112/3128)

Louis vra die Ferreiras ‘n baie groot guns, en Elana bevraagteken Steve se motiewe. ‘n Geboorte is dalk ‘n welkome uitweg vir ‘n suster, terwyl Jonas vir Tertius uitvra oor die patogeen. Letitia is nie onder ‘n kalkoen uitgebroei nie, en ‘n boodskap bevat ‘n belangrike leidraad.

Louis asks the Ferreiras a huge favour, and Elana questions Steve’s motives. A birth could be the answer to a nurse’s prayers, while Jonas asks Tertius about the pathogen. Letitia wasn’t born under a rock, and a message contains a vital clue.                       

Woensdag, 14 November (Episode 113/3129)

Annelize vra Steve se hulp met ‘n pasiënt, terwyl ‘n onverwagte besoeker opdaag by die Koster-woning – en ontvang slegte nuus met die intrapslag. Tertius maak sy hart oop teenoor Lika, en die krake in Jonas en Esra se verhouding begin duidelik wys. At se optimisme word oorskadu deur Letitia se realiteit. Tertius kry meer as wat hy verwag wanneer hy ‘n oproep maak, en verlange is die motivering om die reëls te breek.

Annelize asks Steve’s assistance with a patient, while an unexpected visitor shows up at the Koster Mansion – and receives bad news immediately. Tertius has a heart to heart with Lika, and the cracks are showing clearly in Jonas and Esra’s relationship. At’s optimism is overshadowed by Letitia’s reality. Tertius gets more than he expects when he makes a call, and longing is the motivation behind breaking the rules.                                         

Donderdag, 15 November (Episode 114/3130)

Steve probeer Elana troos na ‘n rowwe begin tot die dag – maar ongelukkig is dit nie waar haar probleme eindig nie. Kallie raak vinnig bewus van talle probleme in die Koster-woning, terwyl At se boelie-taktiek die teenoorgestelde uitwerking op sy teiken het. Quinton maak ‘n skokkende ontdekking, en Annelize stel ‘n nuwe plan van aksie voor. Conrad waarsku Tertius teen Jonas, maar Jonas het reeds sy kloue in die dokter – veral met sy voorspelling.

Steve tries to console Elana after her rough start to the day – but unfortunately that is not where her problems end. Kallie quickly becomes aware of the many problems in the Koster Mansion, while At’s bully tactics has the opposite effect on his target. Quinton makes a shocking discovery, and Annelize proposes a new plan of action. Conrad warns Tertius against Jonas, but Jonas already has his claws in the doctor – especially with his premonition.          

Vrydag, 16 November (Episode 115/3131)

Kallie skuif noodgedwonge sy fokus van At na Louis, en Lika se toestand maak Tertius desperaat. Elana sit alweer haar voet in haar mond, terwyl Jonas desperaatheid gebruik tot sy guns. Wimpie word verkeerd opgevryf tydens ‘n eerste ontmoeting, en Quinton maak sy eie afleidings oor vreemde gedrag. Annelize wonder waarom Elana se opinie vir Steve belangrik is.

Kallie moves his focus from At to Louis, and Lika’s condition makes Tertius desperate. Elana puts her foot in her mouth again, while Jonas uses desperation to his advantage. Wimpie is rubbed up the wrong way during a first meeting, and Quinton comes to his own conclusions after observing behaviour. Annelize wonders why Elana’s opinion is important to Steve.                    

                          

Maandag, 19 November (Episode 116/3132)

Kallie begin op Quinton se senuwees werk, terwyl Steve probeer om gister se misverstande uit die weg te ruim. Die spanning is besig om sy eis te tol op Tertius, en Esra is duidelik nie dieselfde mens as sy broer nie. Nina word ontvoer, en Steve probeer Annelize se aandag van die krisis aflei. Kallie is duidelik ‘n spesie op sy eie, terwyl daar verskeie verrassings wag op besoekers aan ‘n plaas.

Kallie begins to work on Quinton’s nerves, while Steve tries to clear up yesterday’s misunderstandings. The tension is starting to take its toll on Tertius, and Esra is clearly not the same person as his brother. Nina is kidnapped, and Steve tries to take Annelize’s mind of the crisis. Kallie is clearly in his own class, while a various surprises await visitors to a farm.                                                    

Dinsdag, 20 November (Episode 117/3133)

Elana is verstom oor Steve se aktiwiteite, en At probeer vir Tertius sy motiewe verduidelik. Quinton besef hy gaan ‘n ogie oor Kallie moet hou, terwyl Jax nie ingenome is met Conrad se verduideliking nie. Chanel bespreek dokters met Ruben, en Letitia se werk vereis ‘n proefkonyn.

Elana is stunned by Steve’s activities, and At tries to explain his motives to Tertius. Quinton realises he will have to keep an eye on Kallie, while Jax is not impressed with Conrad’s explanation. Chanel discusses doctors with Ruben, and Letitia’s work requires a guinea pig.    

        

Woensdag, 21 November (Episode 118/3134)

Daar is ‘n konfrontasie in die isolasiesaal, terwyl Conrad se bekommernis begin oorhand kry. At is glad nie beïndruk met Letitia se aanbod nie, en Louis is skepties oor Naomi se voorstel. Jax gaan alles in haar vermoeë moet doen om ‘n pasiënt te red. Annelize is nie bang om die regte vrae te vra nie – terwyl Kallie nie wil ophou met syne nie. Daar is meer as een skoot wat klap voor dié dag verby is.

There is a confrontation in the isolation ward, while Conrad’s worries are getting the better of him. At is not impressed with Letitia’s offer, and Louis is sceptical about Naomi’s suggestion. Jax will have to do everything in her power to save a patient. Annelize is not afraid to ask the right questions – while Kallie can’t stop with his. There is more than one shot fired before the day is done.            

Donderdag, 22 November (Episode 119/3135)

Kallie se opwinding word gou geblus, terwyl Annelize nie ‘n moordkuil van haar hart maak nie. Esra het groot probleme, en Lika se toestand verbeter nie. Tertius waarsku At oor Jax, en wyse woorde val op dowe ore. Elana voel ongemaklik met ‘n kompliment, en Letitia voer duidelik ‘n plan in die mou.

Kallie’s excitement doesn’t last long, while Annelize is not planning on keeping her mouth shut. Esra has big problems, and Lika’s condition doesn’t improve. Tertius warns At about Jax, and wise words fall on deaf ears. Elana feels uncomfortable about a compliment, and Letitia is deriving a plan of her own.            

                         

Vrydag, 23 November (Episode 120/3136)

Die Kosters is onbewus van die gevaarligte wat flikker, en Steve se bekentenis word begroet met ‘n belediging. Letitia se pleidooi is eintlik ‘n lewenslyn, terwyl surrogaatskap nie deel van Elana se plan is nie. Okkie se geduld met Kallie raak op, en At se fokus is nou gerig op Letitia en Jonas. ‘n Soen laat iemand op vlug slaan, terwyl At se slegte nuus vir Conrad skok.

The Kosters are unaware of the warning signs, and Steve’s admission is greeted with an insult. Letitia’s plead is actually a lifeline, while surrogacy is not a part of Elana’s plan. Okkie’s patience with Kallie is running out, and At’s focus is on Letitia and Jonas. A kiss turns someone into a runaway, while At’s bad news shocks Conrad.          

  

Maandag, 26 November (Episode 121/3137)

Lika voel alleen in haar verhouding, terwyl Annelize ‘n baie onverwagse geleentheid kry. Elana se woorde sny diep – maar nie so diep soos Steve se sekerheid nie. Conrad en Quinton vrees dat Kallie die volgende slagoffer van die patogeen is. Ruben het ‘n plan met Trudie se spanning oor die eksamen – wat aanleiding gee tot ‘n idee vir haar projek. Annelize se nuus word nie goed ontvang nie.

Lika feels alone in her relationship, while Annelize gets a very unexpected opportunity. Elana’s words cut deep – but not as deep as Steve’s conviction. Conrad and Quinton fears that Kallie is the next victim of the pathogen. Ruben has a plan with Trudie’s exam stress – which leads to an idea for her project. Annelize’s news isn’t received well.            

  

Dinsdag, 27 November (Episode 122/3138)

At weier om oor Mercia te praat, en Okkie en Ilse moet Trudie se verwagtings bestuur. Definisies is nie altyd belangrik nie – veral nie wanneer die tyd nog nie reg is nie. Tonik word in iets heeltemal nuuts omskep, en Eben is ‘n moeilike onderwerp in ‘n gesprek. Kallie se nuwe vriendskap verdiep, terwyl Lika besef sy is nie die enigste vrou in Tertius se lewe nie. Eben maak ‘n nuwe vriend.

At refuses to talk about Mercia, and Okkie and Ilse need to manage Trudie’s expectations. Definitions aren’t always important – especially when the time isn’t right. Tonik is revamped into something completely new, and Eben is a difficult subject in a conversation. Kallie’s new friendship deepens, while Lika realises she isn’t the only woman in Tertius’s life. Eben makes a new friend.          

Woensdag, 28 November (Episode 123/3139)

Prioriteite in die Ferreira-huishouding verskil, terwyl Kallie inmeng met die liefde. Danny het ‘n mening oor Steve se sukses, en Annelize is keelvol vir almal. Obsessie is die oorsprong van ‘n nuwe plan, terwyl Ruben se gevoelens agterdog verwek. Bronwyn se naam kom op in ‘n ernstige gesprek, en Quinton en Conrad is uiters bekommerd oor iemand se gedrag.

Priorities in the Ferreira household differ, while Kallie interferes with love. Danny has an opinion on Steve’s success, and Annelize has had it with everyone. Obsession is the origin of a new plan, while Ruben’s feelings is cause for suspicion. Bronwyn’s name comes up in a serious conversation, and Quinton and Conrad are extremely worried about someone’s behaviour.    

Donderdag, 29 November (Episode 124/3140)

Conrad raai Kallie aan om sy eie raad te volg, en Zac se plan kry teenkanting. Elana het raad vir Steve oor sy eks, terwyl daar groot moeilikheid is in Tonik. ‘n Goeie daad bly nie ongestraf nie, en Trudie is nie van plan om ‘n wag voor haar mond te sit nie. Annelize vryf sout in Elana se wonde, terwyl Lika ‘n openlike gesprek met haar nuwe vriend het.

Conrad tells Kallie to follow his own advice, and Zac’s plan is met with opposition. Elana has advice for Steve about his ex, while there is huge trouble at Tonik. A good deed doesn’t go unpunished, and Trudie has no plan in keeping mum. Annelize rubs salt in Elana’s wounds, while Lika has a heartfelt conversation with her new friend.    

                          

Vrydag, 30 November (Episode 125/3141)

Nuus uit Rustenburg onstel Tertius geweldig, terwyl Lexi se veiligheid ‘n prioriteit word. Kallie voer ‘n plan in die mou ter wille van vrede, en Elana se onsekerheid word aangespreek. Kersversierings bring ‘n nuwe idee tuis, en Zac het ‘n plan van sy eie.

News from Rustenburg upsets Tertius tremendously, while Lexi’s safety becomes a priority. Kallie’s plan is focusing on restoring peace, and Elana’s uncertainty is addressed. Christmas decorations emphasises an idea, and Zac has a plan of his own. 

Deel jou kommentaar | Share your comments here:

Persone se Kommentaar | Comments

Sien ook

Nuwe Quentin Krog-rolprent, ANDER MENS, hierdie naweek op die grootskerm!

Vanaf 23 Augustus 2019 is Bennie Fourie, Marlee van der Merwe, Frank Opperman, James Borthwick, André Weideman, Laudo Liebenberg, Tim Theron, Jana Cilliers, Lika …

DIE-anner-LEWE: ‘n Teater aand met spookstorie vertellings en sang!

Verbeel jou, dit is ‘n donker aand daar buite. Jy en ‘n paar gaste sit …